TM Grupo Inmobiliario

TM Grupo Inmobiliario

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING FÖR POTENTIELLA KUNDER

Av legitimt intresse centraliserar vi policyerna för integritetsskydd och skydd av personuppgifter till TM Real Estate Group, dit du kan vända dig i alla relaterade frågor, och identifiera det koncernföretag du har en relation med och som behandlar dina personuppgifter. (Under Juridisk information anges företagen i gruppen)

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

  • Företagets namn: Torreblanca del Mediterráneo Sol S.L.
  • CIF (momsregistreringsnummer): B03350642
  • Postadress: Avda. Libertad nº 1 03181 (TORREVIEJA) ALICANTE
  • Telefon: 902 15 15 12
  • E-postadress för kontakt: datos@tmgrupoinmobiliario.com
  • Kontakt med vårt dataskyddsombud: dpo@tmgrupoinmobiliario.com

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används för att etablera kontakt med potentiella kunder för att erbjuda fastighetsprodukter eller -tjänster.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge du inte återkallar det samtycke som getts för denna typ av kommersiell eller informativ kommunikation. När samtycket har återkallats, kan uppgifterna hållas vederbörligen ”blockerade” i högst 3 år, tills dess att preskriptionstiden för det ansvar som följer av behandlingen av dina personuppgifter har uppfylls.

Hur legitimeras behandlingen av dina personuppgifter?

Med samtycke av den intresserade.

Är man skyldig att lämna dessa personuppgifter?

Nödvändigt krav för att få information.

Vad händer om man inte lämnar dem?

Omöjligt att erbjuda information.

Kommer vi att överföra dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan överföras (inte överlåtas) till de företag som utgör vår företagsgrupp, för att korrekt hantera informationen om våra produkter eller tjänster som ett resultat av centraliseringen av den kommersiella avdelningen inom gruppen baserat på administratörens legitima intressen.

Vilka rättigheter har du när du tillhandahåller oss dina personuppgifter?

Rätt till åtkomst: Du har rätt att veta om dina personuppgifter hanteras och att få denna information skriftligen på det sätt du begär.

Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de inte stämmer eller är ofullständiga.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, men måste dock tänka på att rätten till radering är begränsad när det finns en laglig skyldighet att behålla eller blockera dina uppgifter.

Under vissa förhållanden kan den intresserade begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas, och då kommer vi endast att behålla dem för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda tredje part eller av skäl av viktigt allmänintresse.

Under vissa förhållanden och skäl som är relaterade till din speciella situation, kan du invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Den ansvarige kommer upphöra att behandla uppgifterna, med undantag för tvingande legitima skäl eller för att utöva eller försvara eventuella anspråk.

När behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller är nödvändig för genomförandet av ett kontrakt eller förkontrakt och utförs automatiskt, har du rätt till portabilitet av dina uppgifter, det vill säga att de levereras i ett strukturerat format, för allmänt bruk och mekaniskt läsformat, inbegripet att skicka dem till en ny ansvarig.

Varje berörd person kan lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten för uppgiftsskydd, särskilt om du inte har fått utöva dina rättigheter på ett tillfredsställande sätt. Det gör du genom att skriva till dataskyddsmyndigheten, Agencia Española de Protección de Datos Personales, med adressen C/Jorge Juan n.º 6, 28001 Madrid eller via deras webbplats på www.agpd.es

Förlagorna för din begäran att utöva dina rättigheter finns i avsnittet Policyer för integritet/rättigheter på vår webbplats. Du kan också begära dem skriftligen till den ansvariga personens adress eller skaffa dem på tillsynsmyndighetens webbplats på www.agpd.es, då de skickas till den ansvariga personens postadress eller e-postadress.

Vill du köpa via webbplatsen?

Mer information