TM Grupo Inmobiliario

TM Grupo Inmobiliario

1. Juridisk information

I enlighet med informationsplikten som fastställs i artikel 10 i Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (lag om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel), informerar vi om att ägaren till webbplatsen www.tmgrupoinmobiliario.com är TM Real Estate Group, som utgörs av följande företag:

 • Torreblanca del Mediterráneo Sol S.L. B03350642
 • Mar Real Estates S.L.U. B53953873
 • Residencial San Pedro S.A.U. A03178696
 • Beach Homes Real Estates S.L.U. B53644043
 • Residencial Vista Alegre S.A.U. A03182060
 • Villaviñas S.L.U. B03457462
 • Viñamares S.L.U. B03309754
 • Torreviñas, S.L.U. B03360021
 • TM Agrícola Las Moreras, S.L.U. B54076104
 • TM Marketing & Sales, S.L.U. B54076096
 • Mar de Pulpí Health, Sport & Leisure Center, S.L. B04798256
 • The Fives Sales & Marketing, S.L. B42665315

I egenskap av moderbolag för koncernen samlas identifierings- och kontaktuppgifterna för webbplatsinnehavarna hos:

 • Innehavare: Torreblanca del Mediterráneo Sol S.L.
 • Hemvist: Avda. Libertad nº 1 03181 (TORREVIEJA) ALICANTE
 • CIF/NIF: B03350642
 • E-postadress för kontakt: datos@tmgrupoinmobiliario.com
 • E-postadress för kontakt med dataskyddsombud: dpo@tmgrupoinmobiliario.com
 • Kontakttelefon: 902 15 15 12
 • Registeruppgifter:

2. Syfte och tillämpningsområde

2.1.- I detta juridiska meddelande fastställs de allmänna användarvillkoren som reglerar åtkomst, navigering och användning av webbplatsen www.tmgrupoinmobiliario.com (nedan kallad webbplatsen), liksom det ansvar som härrör från användningen av dess innehåll. Dessutom kan tillhandahållandet av vissa tjänster eller aktiviteter inom ramen för webbplatsen också vara föremål för andra särskilda villkor som kan fastställas, och vid behov ersätta, komplettera och/eller ändra de allmänna villkoren för användning av detta juridiska meddelande. 

2.2.- Denna webbplats är en tjänst som TM Real Estate Group (nedan kallad ADMINISTRATÖREN) ställer till Internetanvändarnas förfogande i informationssyfte, och som när som helst och utan föregående meddelande kan ändras till sin utformning, konfiguration och innehåll om det anses vara lämpligt.

2.3.- Åtkomst och användning av webbplatsen innebär att du fullständigt och oreserverat godkänner ANVÄNDARVILLKOREN som ADMINISTRATÖREN inkluderat i denna juridiska information, i den version som publicerats när du öppnar den. I detta avseende ska ANVÄNDARE förstås som den person som besöker, navigerar, använder eller deltar i de tjänster och aktiviteter som utvecklas på webbplatsen.

2.4.- ANVÄNDAREN är skyldig att på ett korrekt sätt använda webbplatsen, i enlighet med tillämpliga lagar, i god tro, allmän ordning, trafikanvändning och detta juridiska meddelande, genom att stå till svars inför ADMINISTRATÖREN och tredje man för eventuella skador som kan uppstå till följd av ett brott mot denna skyldighet.

3. Besöka och använda webbplatsen

3.1.- Användningen av webbplatsen är fri och gratis, med undantag för kostnaden för anslutningen till det telekommunikationsnät som tillhandahålls av den operatör som varje ANVÄNDARE ingått avtal om.

3.2.- ANVÄNDAREN tar på sig ansvaret för användningen av webbplatsen. ANVÄNDAREN förbinder sig därmed att använda innehållet på ett omsorgsfullt, ansvarsfullt och lagenligt sätt, och förbinder sig mer specifikt att inte använda den på följande sätt:

 • Använda falska identiteter eller använda andra användares identitet vid användningen av webbplatsen eller dess tjänster.
 • Introducera datavirus i nätverket eller utföra åtgärder som kan ändra, skada, avbryta eller generera fel eller skada i elektroniska dokument, data eller fysiska och logiska system hos ADMINISTRATÖREN eller tredje man, samt hindra andra användares åtkomst till webbplatsen och dess tjänster genom en massiv förbrukning av datorresurser genom vilken ADMINISTRATÖREN tillhandahåller sina tjänster.
 • Försöka logga in och, i förekommande fall, använda andra användares e-postkonton.
 • Reproducera, kopiera, sprida, tillhandahålla eller på annat sätt offentligt kommunicera, omvandla eller ändra innehållet på webbplatsen, för kommersiella ändamål, i vilket medium som helst och via olika tekniska hjälpmedel, utan föregående och uttryckligt tillstånd från ägaren som innehar rättigheterna.
 • Introducera eller införliva innehållet och/eller tjänsterna som presenteras på denna webbplats som en egen affärs- eller yrkesverksamhet.
 • Bryta mot eventuella immateriella eller industriella rättigheter som härletts från innehållet på webbplatsen.
 • Använda innehåll och/eller information av alla slag som erhållits från webbplatsen för att genomföra reklam- eller marknadsföringsaktiviteter, skicka reklam av olika slag och kommunikation för försäljnings- eller andra kommersiella ändamål eller för att samla in, marknadsföra eller på något sätt offentliggöra nämnda information.
 • Använda webbplatsen eller innehållet och/eller tjänsterna som erhållits där, för att utföra aktiviteter som strider mot lag, moral, goda sed eller allmän ordning, för otillåtna eller olagliga syften, som är förbjudna eller skadliga för tredje mans rättigheter och intressen.

3.3.- ADMINISTRATÖREN förbehåller sig att när som helst och utan föregående meddelande avbryta användningen av webbplatsen, samt att avbryta tillhandahållandet av någon eller alla tjänster som erbjuds genom den, oavsett om det är av tekniska skäl, säkerhetsskäl eller av någon annan anledning.

4. Skydd av personuppgifter

4.1.- ADMINISTRATÖREN åtar sig att behandla personuppgifterna på ett sätt som respekterar innehavarnas rättigheter, och i enlighet med de gällande dataskyddsbestämmelserna vid varje tidpunkt.

4.2.- I avsnittet ”Meddelande om skydd av personuppgifter” på webbplatsen gör ADMINISTRATÖREN den juridiska informationen, eller policyn för integritetsskydd för olika behandling av uppgifter, permanent tillgänglig för webbplatsens ANVÄNDARE, följare på sociala medier, kandidater, prenumeranter osv.

4.3.- Om ANVÄNDAREN frivilligt lämnar in något av de formulär för insamling av personuppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen, för att få tillgång till någon av dess tjänster eller innehåll, förbinder sig ANVÄNDAREN att tillhandahålla korrekt och sanningsenlig information samt att meddela ADMINISTRATÖREN om eventuella ändringar av dessa. Om inte annat uttryckligen anges är de uppgifter som efterfrågas i våra formulär nödvändiga för att kunna behandla din begäran.

Under alla förhållanden kommer det att finnas en länk till det relevanta sekretessmeddelandet i webbformuläret för insamling av ANVÄNDARENS personuppgifter, vilket kommer att vara tillämpligt vid behandlingen av de personuppgifter som tillhandahålls. ANVÄNDARENS uttryckliga godkännande av det relevanta sekretessmeddelandet kommer att vara nödvändigt för att formuläret ska anses vara ifyllt och för att kunna slutföra sändningsprocessen. Innehållet i nämnda integritetspolicy kan komma att ändras för att anpassas till lagändringar som kan inträffa, såväl som till kriterier och ståndpunkter som utfärdas av behöriga dataskyddsmyndigheter.

4.4.- Några av tjänsterna och produkterna på webbplatsen är reserverade för de användare som har bokat och/eller betalat för dem, i enlighet med de allmänna eller särskilda avtalsvillkoren för detta.

4.5.- Om en ANVÄNDARE tillhandahåller personuppgifter för andra fysiska personer, är han/hon skyldig att följa de skyldigheter som härrör från gällande dataskyddsbestämmelser när det gäller dessa uppgifter, och särskilt skyldigheten att informera och inhämta samtycke från ägaren av personuppgifterna.

4.6.- Det är inte tillåtet för barn under 13 år att tillhandahålla sina personuppgifter via webbplatsen, vilket kräver ett uttryckligt tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare. I vilket fall som helst vänder sig inte webbplatsen till minderåriga.

5. Immateriella och industriella rättigheter

5.1.- ADMINISTRATÖREN är ägaren eller licenstagaren till nyttjanderätten av immateriella och industriella rättigheter på denna webbplats, såväl som innehållet som är tillgängligt på den. Alla rättigheter förbehållna.

5.2.- ANVÄNDARENS användning och navigering på webbplatsen skall inte under några omständigheter anses innebära ett avstående, överföring, licens eller fullständig eller delvis överlåtelse av nämnda rättigheter från ADMINISTRATÖREN, inte heller att det ger ANVÄNDAREN någon rätt till användning, översättning, anpassning, ändring, utnyttjande, reproduktion, spridning eller offentlig kommunikation, för kommersiella ändamål, av nämnda innehåll, utan föregående och uttryckligt tillstånd från ADMINISTRATÖREN eller ägaren till de berörda rättigheterna. Underlåtenhet att följa ovanstående ger ADMINISTRATÖREN eller innehavarna till berörda rättigheter rätt att väcka relevanta rättsliga åtgärder.

5.3.- Spridning, ändring, överlåtelse eller offentlig kommunikation av innehållet och alla andra handlingar som inte uttryckligen har godkänts av ägaren av nyttjanderättigheterna är förbjuden.

6. Undantag från garantier och ansvar

6.1.- Innehållet på denna webbplats är avsett för information och för att skapa en kommunikationskanal med ANVÄNDARNA, utan att dess innehåll ska anses vara uttömmande råd i någon fråga. ADMINISTRATÖREN garanterar inte fullständigt tillgång till allt innehåll, inte heller dess fullständighet, korrekthet, giltighet eller aktualitet, inte heller dess lämplighet eller användbarhet för ett specifikt ändamål. ADMINISTRATÖREN utesluter, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, allt ansvar för skador av vilken karaktär som helst som härrör från exempelvis, men inte begränsat till: fel eller utelämnanden i innehållet, bristande tillgänglighet på webbplatsen eller överföring av virus, sabotage- eller skadliga program i innehållet. Men ADMINISTRATÖREN intygar att alla nödvändiga åtgärder som står i deras makt har vidtagits, samt som aktuell teknologi ger möjlighet till, för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och för att undvika virus på webbplatsen och spridning av virus till andra, samt övriga komponenter som kan vara skadliga för användare.

6.2.- ADMINISTRATÖREN är inte ansvarig för hur ANVÄNDAREN använder sig av tjänsterna och innehållet på webbplatsen. ANVÄNDAREN erkänner och accepterar att användningen av webbplatsen, såväl som dess tjänster och innehåll, görs på egen risk och ansvar.

6.3.- ANVÄNDAREN kommer att vara ensam ansvarig för bidrag och synpunkter som görs på denna webbplats, särskilt genom dess blogg, och ADMINISTRATÖREN förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande dra tillbaka de som anses olämpliga, och inte ansvara för kommentarer som görs av ANVÄNDARE.

7. Länkar

7.1.- Om det finns länkar eller hyperlänkar till andra webbplatser på webbplatsen, kommer ADMINISTRATÖREN inte att utöva någon kontroll över dessa webbplatser och innehåll. ADMINISTRATÖREN tar inte något som helst ansvar för innehållet på de länkade externa webbplatserna, och kommer inte heller att garantera den tekniska tillgängligheten, kvaliteten, tillförlitligheten, noggrannheten, riktigheten, tillförlitligheten, lagligheten eller giltigheten i något material eller information som finns i något av dessa hyperlänkar eller andra webbplatser. Om en ANVÄNDARE får kännedom om att olagliga aktiviteter förekommer på dessa externa webbplatser, bör ADMINISTRATÖREN omedelbart informeras om detta, så att man ska kunna inaktivera länken till den.

7.2.- Inte heller innebär ADMINISTRATÖRENS inkludering av en länk till en annan webbplats att det finns någon typ av relation, partnerskap, samarbete eller beroendeförhållande mellan ADMINISTRATÖREN och ägaren till den andra webbplatsen.

8. Rätten att utesluta

ADMINISTRATÖREN förbehåller sig rätten att neka eller dra tillbaka åtkomsten till denna webbplats och/eller innehållet och tjänsterna som erbjuds där, utan föregående meddelande, för de ANVÄNDARE som inte följer de allmänna eller särskilda användarvillkoren som kan fastställas.

9. Allmän information

9.1.- Om det förekommer diskrepans mellan vad som anges i dessa allmänna användningsvillkor och de speciella villkoren för varje specifik tjänst, så gäller det som anges i de senare.

9.2.- Om någon bestämmelse eller innehåll i detta juridiska meddelande förklaras ogiltigt eller otillämpligt, helt eller delvis, genom ett slutgiltigt beslut av en behörig domare eller domstol, kommer sådan ogiltighet eller annullering inte att påverka de återstående bestämmelserna i användarvillkoren, som kommer att behålla sin giltighet i alla avseenden.

9.3.- Om ADMINISTRATÖREN inte utövar eller ställer krav på uppfyllande av någon rättighet som beskrivs i dessa användarvillkor innebär detta inte att man avstår från denna rättighet, om inte annat anges skriftligen.

9.4.- ADMINISTRATÖREN kan helt eller delvis och när som helst ändra de villkor som bestäms här, och dessa ändringar kommer att vara giltiga från det ögonblick de publiceras på denna webbplats.

10. Tillämplig lag och jurisdiktion

De relationer som upprättas mellan ADMINISTRATÖREN, som ägare av denna webbplats, och ANVÄNDAREN, kommer att styras av bestämmelserna i gällande lagstiftning och behörig jurisdiktion. Men för fall då föreskrifterna ger möjlighet för parterna att underkasta sig en jurisdiktion, underkastar sig ADMINISTRATÖREN och ANVÄNDAREN domarna och domstolarna i staden Torrevieja, och avsäger sig uttryckligen annan jurisdiktion som de kan omfattas av.

2018-08-27

Vill du köpa via webbplatsen?

Mer information