TM Grupo Inmobiliario

TM Grupo Inmobiliario

PRZETWARZANIE DANYCH POTENCJALNYCH KLIENTÓW

W naszym uzasadnionym interesie ujednoliciliśmy zasady ochrony prywatności i danych osobowych w firmach grupy TM Real Estate Group, z którą można się kontaktować w każdej sprawie związanej z powyższą kwestią, wskazując jej spółkę przechowującą i przetwarzającą określone informacje o charakterze osobowym (w Nocie prawnej można znaleźć informacje o podmiotach wchodzących w skład Grupy).

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

  • Nazwa spółki: Torreblanca del Mediterráneo Sol S.L.
  • NIP: B03350642
  • Adres pocztowy: Avda. Libertad nº 1 03181 (TORREVIEJA) ALICANTE
  • Telefon: 902 15 15 12
  • E-mail kontaktowy: datos@tmgrupoinmobiliario.com
  • Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych lub z Działem ochrony danych osobowych: dpo@tmgrupoinmobiliario.com

W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Będą one wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu z potencjalnymi klientami, aby zaoferować Państwu produkty lub usługi związane z nieruchomościami.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Będą one przechowywane dopóki nie wycofają Państwo swojej zgody na otrzymywanie tego rodzaju powiadomień handlowych lub informacyjnych, a po jej odwołaniu mogą zostać odpowiednio „zablokowane” do momentu przedawnienia odpowiedzialności, wynikającej z przetwarzania danych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Zgoda osoby zainteresowanej.

Czy istnieje obowiązek udostępniania danych osobowych?

Stanowi to warunek otrzymywania informacji.

Jakie są konsekwencje odmowy ich udostępnienia?

Brak możliwości przekazania Państwu informacji.

Czy będziemy przekazywać Państwa dane osobowe?

Mogą one być przekazywane (ale nie przenoszone) do spółek wchodzących w skład naszej grupy biznesowej w celu umożliwienia właściwego zarządzania informacjami dotyczącymi naszych produktów lub usług w wyniku centralizacji działu handlowego w ramach grupy na podstawie uzasadnionego interesu odpowiedzialnego za nie podmiotu.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi po przekazaniu nam swoich danych osobowych?

Prawo dostępu: użytkownik ma prawo wiedzieć, czy jego dane są przetwarzane oraz otrzymać odpowiednie potwierdzenie na piśmie przesłane we wskazany przez niego sposób.

Prawo do sprostowania danych: użytkownik ma prawo zażądać sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

Może również zwrócić się o usunięcie swoich danych, należy jednak pamiętać, że prawo to jest ograniczone w sytuacji, gdy istnieje prawny obowiązek ich zachowania lub zablokowania.

W pewnych okolicznościach osoby zainteresowane mogą zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych; w takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń, ochrony osób trzecich lub ze względu na istotny interes publiczny.

W określonych sytuacjach i z powodów wynikających ze szczególnych okoliczności można sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych. W tym przypadku, administrator zaprzestanie przetwarzania danych z wyjątkiem ważnych i uzasadnionych powodów lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody bądź jest niezbędne do wykonania umowy właściwej lub przedwstępnej i odbywa się w sposób zautomatyzowany, przysługuje Państwu prawo do przeniesienia danych, tj. do otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, przy czym mogą być one również przekazane nowemu administratorowi.

Każda zainteresowana osoba może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ochrony danych osobowych, zwłaszcza w przypadku niesatysfakcjonującego ją korzystania ze swoich praw, kierując pismo do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych pod adres: C/ Jorge Juan n.º 6, 28001 Madryt lub za pośrednictwem jej portalu elektronicznego na stronie www.agpd.es.

Wzory wniosków o skorzystanie z przysługujących praw udostępnione są w sekcji Polityka prywatności / Prawa na naszej stronie internetowej. Można również zwrócić się o nie na piśmie do administratora danych, a także uzyskać je w elektronicznej siedzibie organu nadzorczego pod adresem: www.agpd.es. Wnioski należy przesyłać na adres pocztowy lub elektroniczny administratora danych.

Czy chcesz dokonać zakupu przez Internet?

Więcej informacji