TM Grupo Inmobiliario

TM Grupo Inmobiliario

1.Nota prawna

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym określonym w artykule 10 hiszpańskiej ustawy nr 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym informujemy, że właścicielem strony internetowej www.tmgrupoinmobiliario.com jest grupa TM Real Estate Group, w skład której wchodzą następujące firmy:

 • Torreblanca del Mediterráneo Sol S.L. B03350642
 • Mar Real Estates S.L.U. B53953873
 • Residencial San Pedro S.A.U. A03178696
 • Beach Homes Real Estates S.L.U. B53644043
 • Residencial Vista Alegre S.A.U. A03182060
 • Villaviñas S.L.U. B03457462
 • Viñamares S.L.U. B03309754
 • Torreviñas, S.L.U. B03360021
 • TM Agrícola Las Moreras, S.L.U. B54076104
 • TM Marketing & Sales, S.L.U. B54076096
 • Mar de Pulpí Health, Sport & Leisure Center, S.L. B04798256
 • The Fives Sales & Marketing, S.L. B42665315

Dane identyfikacyjne i kontaktowe właściciela witryny internetowej odpowiadają głównej firmie grupy:

 • Owner: Torreblanca del Mediterráneo Sol S.L.
 • Address: Avda. Libertad nº 1 03181 (TORREVIEJA) ALICANTE
 • Tax ID Number (CIF/NIF): B03350642
 • Contact e-mail address: datos@tmgrupoinmobiliario.com
 • Contact e-mail address of the DPO: dpo@tmgrupoinmobiliario.com
 • Contact telephone number: 902 15 15 12
 • Registry data:

2. Przedmiot i zakres stosowania

2.1. Niniejsza Nota prawna określa ogólne warunki użytkowania, regulujące dostęp, przeglądanie i korzystanie z witryny internetowej www.tmgrupoinmobiliario.com (zwanej dalej Witryną), jak również odpowiedzialność wynikającą z wykorzystywania jej zawartości. Ponadto świadczenie określonych usług lub wykonywanie pewnych działań w ramach Witryny może podlegać innym szczególnym warunkom ewentualnie ustanowionym w przyszłości, które w stosownych przypadkach będą zastępować, uzupełniać i/lub modyfikować ogólne warunki korzystania z Witryny zawarte w niniejszej Nocie prawnej.

2.2.- Niniejsza Witryna jest usługą, którą grupa TM Real Estate Group (zwana dalej PODMIOTEM ODPOWIEDZIALNYM) udostępnia użytkownikom Internetu w celach informacyjnych, przy czym może ona w dowolnej chwili i bez uprzedniego powiadomienia dokonywać wszelkich zmian, jakie uzna za stosowne, w jej wyglądzie, konfiguracji i treści.

2.3. Dostęp do niniejszej Witryny i korzystanie z niej nadaje odwiedzającemu status UŻYTKOWNIKA oraz oznacza pełną i bezwarunkową akceptację, w ramach owego dostępu i/lub korzystania, wszystkich i każdego z osobna warunków użytkowania, które PODMIOT ODPOWIEDZIALNY zawarł w niniejszej Nocie prawnej w wersji ukazanej w momencie uzyskania dostępu. W tym znaczeniu pod pojęciem UŻYTKOWNIKA należy rozumieć osobę, która uzyskuje dostęp, przegląda i korzysta z usług Witryny lub bierze udział w prowadzonych w jej ramach działaniach.

2.4.- UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do właściwego korzystania z Witryny zgodnie z obowiązującym prawem, dobrą wiarą, porządkiem publicznym, zasadami przeglądania sieci i niniejszą Notą prawną oraz ponosi odpowiedzialność wobec PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO i osób trzecich za wszelkie szkody, które mogą powstać w wyniku nieprzestrzegania powyższych zobowiązań.

3. Dostęp do Witryny i korzystanie z niej

3.1.- Dostęp do niniejszej Witryny jest bezpłatny, z wyjątkiem kosztów podłączenia do sieci telekomunikacyjnej dostarczanej przez operatora, z którym dany UŻYTKOWNIK zawarł umowę.

3.2.- UŻYTKOWNIK bierze na siebie odpowiedzialność za korzystanie z Witryny. W związku z powyższym, UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do korzystania z zawartych w niej treści w sposób właściwy, odpowiedzialny i zgodny z prawem. Dotyczy to w szczególności niewykorzystywania ich m.in. do:

 • tworzenia fałszywych tożsamości lub podszywania się pod tożsamość innych użytkowników podczas korzystania z Witryny lub jej usług;
 • wprowadzania wirusów komputerowych do sieci lub wykonywania czynności mogących zmienić, uszkodzić lub przerwać jej działanie bądź wygenerować błędy lub szkody w dokumentach elektronicznych, danych lub systemach fizycznych i logicznych PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO lub osób trzecich, a także utrudniania innym użytkownikom dostępu do Witryny i jej usług poprzez masowe wykorzystywanie zasobów informatycznych, za których pośrednictwem PODMIOT ODPOWIEDZIALNY świadczy swoje usługi;
 • prób uzyskania dostępu do kont poczty elektronicznej innych użytkowników oraz, w stosownych przypadkach, korzystania z nich;
 • powielania, kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania lub w jakikolwiek inny sposób publicznego przekazywania, przekształcania lub modyfikowania treści Witryny w celach komercyjnych na jakimkolwiek nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez uprzedniej i jednoznacznej zgody właściciela odpowiednich praw;
 • wprowadzania lub włączania do własnej działalności gospodarczej lub zawodowej treści i/lub usług prezentowanych w niniejszej Witrynie;
 • naruszania jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej, wynikających z treści Witryny;
 • wykorzystywania treści i/lub wszelkiego rodzaju informacji uzyskanych za pośrednictwem niniejszej Witryny do prowadzenia działań reklamowych lub promocyjnych, wysyłania dowolnego rodzaju reklam i komunikatów w celach handlowych lub w ramach innych praktyk komercyjnych, a także gromadzenia, wprowadzania na rynek lub ujawniania powyższych informacji w jakikolwiek sposób;
 • wykorzystywania treści i/lub wszelkiego rodzaju informacji uzyskanych za pośrednictwem niniejszej Witryny do prowadzenia działań reklamowych lub promocyjnych, wysyłania dowolnego rodzaju reklam i komunikatów w celach handlowych lub w ramach innych praktyk komercyjnych, a także gromadzenia, wprowadzania na rynek lub ujawniania powyższych informacji w jakikolwiek sposób;

3.3.- PODMIOT ODPOWIEDZIALNY zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Witryny w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, a także do zaprzestania świadczenia określonych lub wszystkich usług oferowanych za jej pośrednictwem, zarówno z przyczyn technicznych, jak i związanych z bezpieczeństwem lub z jakiegokolwiek innego powodu.

4. Ochrona danych osobowych

4.1.- PODMIOT ODPOWIEDZIALNY zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w poszanowaniu praw ich właścicieli oraz zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami w tym zakresie.

4.2.- W sekcji „Informacje o ochronie prywatności” niniejszej Witryny UŻYTKOWNIK posiada stały dostęp do informacji prawnych lub polityki prywatności dotyczących różnych rodzajów przetwarzania danych przez PODPMIOT ODPOWIEDZIALNY w ramach zarządzania danymi użytkowników strony internetowej, osób obserwujących na portalach społecznościowych, kandydatów, subskrybentów itp.

4.3.- W przypadku dobrowolnego wypełnienia przez UŻYTKOWNIKA dowolnego formularza online, służącego do zbierania dostępnych w Witrynie danych w celu uzyskania dostępu do oferowanych w niej usług lub treści, zobowiązuje się on do podania dokładnych i prawdziwych informacji, a także do powiadomienia PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO o wszelkich ich zmianach. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, dane wymagane w przypadku naszych formularzy są niezbędne do rozpatrzenia składanego wniosku.

Niezależnie od powyższego, w odpowiednim formularzu online, służącym do gromadzenia danych osobowych UŻYTKOWNIKA, znajdzie się link do odpowiedniej informacji o ochronie prywatności, która będzie miała zastosowanie do przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Jednoznaczna akceptacja przez UŻYTKOWNIKA powyższej informacji o ochronie prywatności jest konieczna do uznania formularza za wypełniony i doprowadzenia do końca procesu jego wysyłania. Treść wspomnianej polityki prywatności może ulec modyfikacji w celu dostosowania jej do ewentualnych zmian legislacyjnych, a także do kryteriów i stanowisk wydanych przez właściwe organy ochrony danych.  

4.4.- Niektóre z usług i produktów oferowanych w ramach Witryny wymagają uprzedniej rezerwacji i/lub zawarcia umowy w sposób określony w odpowiednich ogólnych i/lub szczegółowych warunkach umownych.

4.5.- Jeśli UŻYTKOWNIK udostępnia dane osobowe innych osób fizycznych, jest zobowiązany do przestrzegania w odniesieniu do tego rodzaju informacji wszelkich obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności obowiązku powiadomienia o tym fakcie i uzyskania zgody właściciela informacji o charakterze osobowym.

4.6.- Osoby poniżej 13. roku życia nie mogą samodzielnie podawać swoich danych osobowych za pośrednictwem Witryny. Ich rodzice lub opiekunowie muszą wyrazić na to uprzednią zgodę. Niezależnie od powyższego, niniejsza Witryna nie jest przeznaczona dla osób niepełnoletnich.

5. Własność intelektualna i przemysłowa

5.1.- PODMIOT ODPOWIEDZIALNY jest właścicielem lub licencjobiorcą praw do wykorzystania własności intelektualnej i przemysłowej niniejszej Witryny, a także zawartych w niej treści. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

5.2.- W żadnym wypadku nie należy rozumieć, że dostęp i przeglądanie Witryny przez UŻYTKOWNIKA oznacza zrzeczenie się, przekazanie, udzielenie licencji lub całkowite albo częściowe przeniesienie dowolnych praw przez PODMIOT ODPOWIEDZIALNY, ani że przyznaje UŻYTKOWNIKOWI w stosunku do określonych treści jakiekolwiek prawo do wykorzystywania, tłumaczenia, adaptacji, zmiany, użytkowania, powielenia, dystrybucji lub publicznego rozpowszechniania w celach komercyjnych, bez uprzedniej i jednoznacznej zgody PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO lub właściciela danych praw. Nieprzestrzeganie powyższego upoważnia PODMIOT ODPOWIEDZIALNY lub właścicieli odpowiednich praw do podjęcia stosownych kroków prawnych.

5.3.- Zabronione jest rozpowszechnianie, modyfikowanie, przekazywanie lub publiczne udostępnianie treści oraz zakazane są wszelkie inne działania, na które osoba, do której prawa autorskie należą, nie wyraziła jednoznacznej zgody.

6. Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

6.1.- Zawartość niniejszej Witryny ma charakter informacyjny i pełni funkcję kanału umożliwiającego komunikację z UŻYTKOWNIKAMI, a jej treść nie może być traktowana jako wyczerpujące źródło porad w jakiejkolwiek dziedzinie. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY nie gwarantuje pełnego dostępu do wszystkich treści, ich kompletności, poprawności, ważności lub aktualności, a także ich przydatności lub użyteczności do określonego celu. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY wyklucza w zakresie dozwolonym przez prawo wszelką odpowiedzialność za szkody dowolnego rodzaju, wynikające w szczególności, lecz nie wyłącznie, z: błędów lub pominięć w zawartości Witryny lub braku jej dostępności bądź przekazywania wirusów, złośliwych programów czy szkodliwych treści. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY oświadcza przy tym, że podjął wszelkie niezbędne kroki w ramach swoich możliwości i bieżącej wiedzy technicznej, aby zagwarantować funkcjonowanie Witryny oraz uniknąć istnienia i przesyłania UŻYTKOWNIKOM wirusów czy innych szkodliwych elementów.

6.2.- PODMIOT ODPOWIEDZIALNY nie odpowiada za sposób, w jaki UŻYTKOWNIK korzysta z usług i treści Witryny. UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że korzystanie z Witryny, jak również z jej usług i treści, odbywa się na jego własne ryzyko i odpowiedzialność.

6.3.- UŻYTKOWNIK ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypowiedzi i komentarze publikowane przez siebie w niniejszej Witrynie, przy czym dotyczy to w szczególności jej blogu. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY zastrzega sobie prawo do usuwania z niego treści, które uzna za nieodpowiednie i nie ponosi odpowiedzialności za wpisy zamieszczane na nim przez UŻYTKOWNIKÓW.

7. Linki

7.1- Jeśli w Witrynie pojawią się linki lub hiperłącza do innych stron internetowych, PODMIOT ODPOWIEDZIALNY nie będzie sprawować żadnej kontroli nad tego rodzaju stronami ani ich treścią. W żadnym wypadku PODMIOT ODPOWIEDZIALNY nie odpowiada za treść zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą linki, ani nie gwarantuje dostępności technicznej, jakości, niezawodności, dokładności, kompletności, prawdziwości, legalności lub ważności jakichkolwiek materiałów czy informacji dostępnych za pośrednictwem wspomnianych hiperłączy lub stanowiących zawartość innych stron internetowych. W związku z powyższym, gdyby UŻYTKOWNICY wykryli procedery niezgodne z prawem w działaniach prowadzonych na stronach internetowych podmiotów trzecich, do których prowadzą linki, powinni bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie PODMIOT ODPOWIEDZIALNY w celu zablokowania do nich dostępu.

7.2.- Zamieszczenie przez PODMIOT ODPOWIEDZIALNY dowolnego linku do innych stron internetowych nie oznacza, że istnieje jakikolwiek rodzaj relacji, związku, współpracy lub zależności pomiędzy PODMIOTEM ODPOWIEDZIALNYM a właścicielem danej strony internetowej.

8. Prawo do wykluczenia

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania dostępu (bez uprzedniego powiadomienia) do niniejszej Witryny i/lub do treści i usług przez nią oferowanych w przypadku UŻYTKOWNIKÓW, którzy nie przestrzegają niniejszych ogólnych warunków użytkowania lub ewentualnie ustanowionych w przyszłości warunków szczególnych.

9. Informacje ogólne

9.1.- W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między treścią niniejszych ogólnych warunków użytkowania a szczegółowymi warunkami konkretnych usług, pierwszeństwo mają postanowienia tych ostatnich.

9.2.- Jeżeli którekolwiek z postanowień lub treści niniejszej Noty prawnej zostaną uznane za nieważne lub niemożliwe do zastosowania w całości lub w części na podstawie prawomocnej decyzji właściwego sądu lub trybunału, utrata ich ważności lub niemożność zastosowania nie ma wpływu na pozostałe postanowienia warunków użytkowania, które będą obowiązywały w całej swojej rozciągłości. of use, which will remain valid for all purposes.

9.3.- Nieskorzystanie z jakiegokolwiek prawa lub postanowienia zawartego w niniejszych warunkach użytkowania lub brak jego wyegzekwowania przez PODMIOT ODPOWIEDZIALNY nie stanowi zrzeczenia się go, chyba że PODMIOT ODPOWIEDZIALNY potwierdzi to na piśmie i wyrazi na to zgodę.

9.4.- PODMIOT ODPOWIEDZIALNY może w dowolnym momencie zmienić w całości lub w części określone tu warunki, przy czym tego rodzaju modyfikacje będą obowiązywały od momentu ich opublikowania w niniejszej Witrynie.

10. Prawo właściwe i jurysdykcja

Stosunki ustanowione pomiędzy właścicielem niniejszej Witryny a UŻYTKOWNIKIEM podlegają przepisom obowiązującego prawa i właściwej jurysdykcji. Jednakże w przypadkach, w których ustawodawstwo przewiduje możliwość uwzględnienia przez strony innego rodzaju jurysdykcji, PODMIOT ODPOWIEDZIALNY i UŻYTKOWNIK, jednoznacznie zrzekając się wszelkich innych, właściwych im miejscowo sądów, poddają się kompetencjom władz sądowniczych i trybunałów miejscowości Torrevieja.

27 sierpnia 2018 r.

Czy chcesz dokonać zakupu przez Internet?

Więcej informacji